" Sissejuhatus majandusteadusesse " - Karl Homann, Andreas Suchanek

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Raamatu eesmärk on pakkuda raame, mõisteid ja metoodikat inimeste koostegevusprobleemide käsitlemiseks mitte üksnes majanduses vaid kõigis eluvaldkondades. Sellisena eristub ta tavapärasest sissejuhatusest majandusteadusesse, kus esiplaanil on üksikindiviidi ratsionaalse valiku probleemid. Siiski jätkatakse majandusteadlaste ammust traditsiooni ning käsitletakse vastastikustes suhetes olevate inimeste käitumist homo oeconomicus'e mudeli abil, mis tõstab esile inimese ratsionaalse ja omakasupüüdliku olemuse. Samas tõusevad käsitluse keskpunkti indiviidide huvikonfliktid.