" Juhatuse liikme vastutus ja õigused " - Olavi Kärsna

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:22.60EUR

Selle raamatu eesmärk on anda äriühingu juhatuste liikmetele ülevaade nende võimaliku vastutusega seotud asjaoludest, arvestades lisaks seadustele ka meie senist kohtupraktikat. Näidetena on kasutatud mitte ainult Riigikohtu lahendeid, vaid ka alama astme kohtute jõusse jäänud otsuseid, mis kõrgemate poolt õigeks tunnistatud. Raamatus on toodud kohtulahendite lühendatud tekstid, millest on ebaoluline välja filtreeritud. Lahendite täistekste, nagu ka asjassepuutuvaid seaduseid, saab lugeda raamatuga kaasasolevalt CD-lt.