" Lukksepatööd " - Nikolai Kropivnitski

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:2.00EUR


Raamatus kirjeldatakse lukksepatöid masinatehases. Tutvustatakse lukksepatöödel kasutatavaid seadmeid, tööriistu, rakiseid ning metallilisi ja mittemetallilisi materjale.
Lähemalt tutvustatakse lukksepaoperatsioonide ratsionaalseid töövõtteid ning tööde mehhaniseerimis- ja automatiseerimisvõimalusi, samuti mitmesuguste materjalide töötlemisviise.

***

1. Lukksepatööd ja nende organiseerimine masinaehitusettevõtetes
1.1. Lukksepatööde liigid ja nende ülesanne
1.2. Lukksepa töövahendid ja töökoha korraldamine
1.3. Lukksepa tööriistad ja kontrollmõõteriistad
1.4. Ohutus- ja tuletõrjetehnika

2. Tasandiline märkimine
2.1. Märkimise olemus ja selle ülesanne olenevalt tootmise iseloomust
2.2. Märkimise liigid
2.3. Märkimisel käsutatavad seadmed, tööriistad ja rakised
2.4. Märkimisjärjekord
2.5. Geomeetrilised konstruktsioonid tasandilisel märkimisel
2.6. Tasandiline märkimine šablooni järgi
2.7. Märkimispraak ja selle vältimine
2.8. Ohutustehnika märkimisel

3. Metalli raiumine, õgvendamine ja painutamine
3. l. Raiumise mõiste
3.2. Raiumisel käsutatavad tööriistad
3.3. Raiumisviisid
3.4. Raiumispraak ja ohutusnõuded
3.5. Metalli õgvendamine
3.6. Ögvendamisel käsutatavad seadmed, tööriistad ja rakised
3.7. Latt-, leht- ja varbmaterjali ning karastatud toodete käsitsi ja masi
naga õgvendamise võtted
3.8. Painutamise olemus ja liigid
3.9. Painutamisel käsutatavad seadmed, tööriistad ja rakised
3.10. Erineva ristlõikega toorikute käsitsi ja mehhaniseeritud painutamise
võtted
3.11. Ögvendamisel ja painutamisel tekkiva praagi liigid ning ohutus
nõuded

4. Metallilõikamine
4.1. Lõikamise olemus ja selle mõiste
4.2. Lõikeriist ja lõikamise elemendid
4.3. Metallilõikamine käsisaega
4.4. Metallilõikamine mehaaniliste saagidega
4.5. Metallilõikamine kääridega
4.6. Metallilõikamine mehaanilise ajamiga kääridega
4.7. Metalli gaaslõikamine
4.8. Metalli elekterlõikamise meetodid
4.9. Praak metallilõikamisel ning ohutusnõuded

5. Metalli viilimine
5.l . Üldmõisted
5.2. Viilid, nende ehitus ja liigitus
5.3. Viilide valik, hooldamine ja nürinenud viilide taastamine
5.4. Viiliga töötamise üldreeglid
5.5. Viilimise liigid
5.6. Detailide puhastamise ja viilimise mehhaniseerimine
5.7. Viilimispraak ning ohutusnõuded

6. Puurimine, avardamine ja hõõritsemine
6.1. Puurimisprotsess
6.2. Puurpingid
6.3. Puurpinkide tarvikud ja rakised
6.4. Puurpingi häälestamine ja tööks ettevalmistamine
6.5. Puurpinkidel tehtavad tööd
6.6. Käsi- ja mehaanilised puurmasinad
6.7. Aukude töötlemine elektrisäde- ja ultrahelimeetodil
6.8. Puuride kure kulumise ja purunemise põhjused
6.9. Puurimispraak ja selle vältimine
6.10. Aukude süvitamine ja avardamine
6.11. Hõõritsemine
6.12. Ohutus puurimisel

7. Keermetamine
7. l. Keere ja selle elemendid
7.2. Sisekeermelõikurid
7.3. Puuri läbimõõdu valik keermetatavate aukude puurimiseks
7.4. Väliskeermelõikurid
7.5. Pöörrauad ja klupid
7.6. Käsitsikeermetamise võtted
7.7. Keermetamise mehhaniseerimine
7.8. Keermetuspraak, selle põhjused ja vältimine

8. Ruumiline märkimine
8. l. Ruumilise märkimise iseärasused
8.2. Ruumilise märkimise riistad ja rakised
8.3. Märkimisvõtted ja nende järjekord
8.4. Ruumilise märkimise viisid
8.5. Täppimismärkimine

9. Mehhaniseeritud tööriistad
9.1. Mehhaniseeritud tööriistad ja nende käsutamine
9.2. Mehhaniseeritud käsiriistadele esitatavad põhinõuded
9.3. Elektritööriistad
9.4. Käsielektritööriistade käsutamine ja ohutusnõuded
9.5. üldandmeid suruõhumootorite töö kohta
9.6. Suruõhutööriistade liigitus
9.7. Suruõhutööriistade voolikud ja armatuur
9.8. Suruõhutööriistad
9.9. Mehhaniseeritud tööriistade rakised ja tarvikud
9.10. Suruõhutööriistade hooldamine ja ohutusnõuded

10. Aukude viilimine ja sobitamine
10.1. Aukude viilimise ja sobitamise olemus
10.2. Ristkülikukujuliste ja kujuaukude viilimise võtted
10.3. Sobitusvõtted
10.4. Aukude viilimise ja sobitamise mehhaniseerimine
10.5. Praak aukude viilimisel ja sobitamisel ning selle vältimine

11. Kaabitsemine
11.1. Kaabitsemine ja selle käsutamine
11.2. Kaabitsad ja rakised
11.3. Kaabitsemiseks ettevalmistamine
11.4. Kaabitsemisvõtted
11.5. Kaabitsemise täpsuse ja kvaliteedi kontrollimine
11.6. Kaabitsemise mehhaniseerimine
11.7. Kaabitsemispraak ja selle vältimine

12. Soveldamine
12.1. üldandmeid soveldamiscst
12.2. Soveldid ja abrasiivsoveldusmaterjalid
12.3. Soveldusvõtted
12.4. Soveldusprotsessi mehhaniseerimine
12.5. Sovelduspraak ja seile vältimine
12.6. Ohutusnõuded soveldamisel
12.7. Plankimine

13. Tehnoloogiline protsess
13.1. Tehnoloogilise protsessi mõiste
13.2. Lähted ja nende valik
13.3. Detailide töötlemisviisi ja -järjekorra valik
13.4. Tehnoioogiadokumentatsioon ja tehnoloogiline distsipliin
13.5. Lukksepatööriistade valmistamise tehnoloogiline protsess
Lisa. Lukksepatöö ohutusjuhend